Írta: Gál Judit karmaasztrológus

Az​​ emberi értelem igyekszik racionálisan is kifejezhető formában megragadni a világot, annak összefüggéseit a látható és nem látható síkokban, mozgásának törvényszerűségeit és minden jelenségét.

A​​ számok világa, a matematika, a lehető legracionálisabb kategóriába tartozik,

jelenléte kizárja a vitákat, ha valami annyi amennyi, akkor ott nincs több apelláta, nincs további kérdés. A​​ misztikus rendszerek szívesen értelmezik​​ a világot úgy, hogy az harmonikus matematikai törvényszerűségek mentén rendeződik.

​​ A számok tehát a legerősebb szimbólumok közé tartoznak, a világmodell alapját képezik. A kozmosz és az ember, valamint az ember és a Föld viszonyára utalnak. Mivel kapcsolatban állnak a Világtörvénnyel, a mágikus számolással (lásd: rózsafüzér, mala, imamalom, de ide tartozik a kényszeres számolás is)​​ befolyás gyakorolható rá.

Eszerint például​​ a hátrafelé számolás visszatekeri, visszahajtja az eseményeket a kiindulási pontba, ahonnan újra indíthatók.​​ A természeti jelenségek​​ – négy évszak, négy égtáj, hét bolygó, tizenkét (eredetileg csillagkép, majd asztrológiai megfogalmazásban) jegy​​ zárt rendszert képeznek, amely mentén további igazodási pontok jelölhetők ki, amelyek természetesen szintén kifejezhetők számokkal.Vannak olyan​​ azonosságok​​ a számok mitikus értelmezésében,​​ amelyek minden kultúrában azonosak és vannak eltérőek is.

Az egy mindenütt a tökéletesség, egység szimbóluma, a kettő a rend felbomlásáé.

Elég egységes az is, hogy a páratlan számokat férfi, a párosakat női princípiumnak tekintik.

Nagyobb eltéréseket mutat viszont a keleti és nyugati kultúrákban a négy, öt, hat, hét, nyolc megítélése.

A kínaiaknál az öt és a nyolc sokkal kiemelkedőbb jelentőségű, mint nálunk. A nyolcast az európai jellegű számmisztika elég sötét tónusban jellemzi, míg Kínában szerencseszám.

Nyugaton nem foglalkoznak a 108-cal, keleten (hinduizmusban, buddhizmusban stb.) ez szent szám.


0 – Az őslétezés kozmikus tojását​​ jelképezi,

az isteni megnyilvánulás (a teremtés) előtti állapotot,melyben még minden lehetőség benne rejlik. A tarotkártya szimbolikája az individuális „-én”-t látja benne, melynek önmagában értéke nincs, csak küldetése van. (A Bolond.)
1 – az egy Isten, a Létező, a​​ misztikus középpont,

a tett szimbóluma. Jele az álló embert, a phalloszt, a botot idézi. Az ábécék első betűjének értéke. Férfi princípium, ego.


2 – a​​ megosztottság, konfliktus,​​ mozgás és az egyensúly,

illetve a szintézis​​ szimbóluma. A vadász-nomád népek dualista mítoszainak és társadalmi szerkezetüknek szakrális meghatározója. Női princípium, kiegészítés.


3 – Talán a legfontosabb​​ szakrális szám.

Az​​ 1 + 2 = 3​​ azt szimbolizálja, hogy Ég és a Föld egyesülése létrehozta az embert, s ezzel teljessé lett az isteni megnyilvánulás. A 3 ezért a totalitást, az​​ isteni rendet, a tökéletességet, az Isten- Világmindenség- Ember rendjét, a Világ hármas osztottságát szimbolizálja.

A legismertebb hármasok: apa-anya-gyermek; múlt-jelen-jövő; a buddhizmus 3 Kincse; a 3 bibliai pátriárka; a Szentháromság, háromkirályok. A mítoszoknak, meséknek, mágikus eljárásoknak szintén alapszáma a 3. Így van 3 élet, 3 három próba, 3 kívánság, a népköltészetben 3 árva; s a köznyelvben 3 a magyar igazság.


4 –​​ „A teremtett, az érzékelhető​​ világ teljessége,

tökéletessége és harmóniája, szilárdsága​​ fejeződik ki benne (vesd össze a háromszög és a kereszt szimbolikáját). Az elemek, az égtájak, az évszakok, a vérmérsékletek, az életkorok és az emberi nedvek száma. Indiában a védák és a kasztok száma. A Bibliában Jahve és Ádám neve betűinek, az ősanyáknak, a paradicsomi folyóknak, a keruboknak, a fő angyaloknak, az evangélistáknak, az Apokalipszis lovasainak, a pusztító angyaloknak a száma, s a keresztény felfogás 4 sarkalatos erényt ismer.

A földi világra kiterjedő uralmat királyválasztáskor a 4 égtáj felé tett kardvágás szimbolizálta.” (Szemadám György ) Hozzáteszem, hogy távolkeleten a négyes a halál száma és olyan képzetek tapadnak hozzá, mint nálunk a 13-hoz (ami egyébként 4 – 1 + 3 = 4). Egyes helyeken nincs negyedik emelet emiatt.Az​​ asztrológiában négy elem​​ (tűz, föld, levegő, víz)
és három minőség (kardinális, fix, labil) van, mint a két legfontosabb kategória a 12 jegy felosztásában.​​ Az Asztrológiai alapfogalmak rovatunknál keresheted meg egyébként ezek részletes ismertetését.


5 – az ember, a mikrokozmosz​​ szimbóluma.

Ötágú csillagot formáz a kitárt karokkal, szétterpesztett lábbal álló ember figurája (lásd Leonardo da Vinci rajza), az ugyanilyen formájú pentagramma megvédi az embert az alvilági erőktől,

öt érzékszervet tartunk számon (a hatodikat most nem számítva), öt ujj van egy kézen. A zsidó-keresztény szimbolikában: Mózesnek öt könyve és Krisztusnak 5 sebe van.

A keleti kultúrában, a kínai világképben és azon belül az asztrológiában 5 elemmel számolnak (szemben a nyugati néggyel). A tízes számrendszerben az alapszám fele.6 – a miszikus végzet száma.

A kínai és hindu felfogásban az elv (5) és a megvalósulás (7) közötti szám, a teremtés száma.

Ezzel egybecseng, hogy a Biblia szerint is 6 nap alatt készült el a világ.

A hatágú csillag (Dávid-csillag) a zsidóság jelvénye, akik hat évezredig visszamenőleg számítják hagyományaikat.

Az Apokalipszisben viszont a három hatos az Antikrisztusnak illetve a fenevadnak (Sátánnak) a száma. Primitív kultúrákban a hatos „sokat” jelent. A tizenkettes számrendszer alapszámának a fele, féltucat. Az asztrológiában a 6. ház a karma háza (vesd össze a misztikus végzettel). A tarot nagy arkánumaiban a 6. a Válaszutak lapja (másutt: Szeretők, de ott is megjelenik a választás), amely szerint ha az egyik útra lépünk, a másik már nem választható többé.7 – két fő alap-számnak, az​​ isteni hármasnak és a földi tökéletességet jelző négyesnek az összege.

Rendkívül sok (ősi) kultúrában​​ szent számként tisztelték. Hét bolygót ismert az emberiség 1781-ig, az Uránusz felfedezéséig, mivel szabad szemmel a Szaturnuszig látták a bolygókat. Hét égi szféráról beszélnek.

A sámánlétrának hét foka, a kozmikus fának (világfának) hét ága van. A Nagymedve csillagképben hét feltűnő csillag képezi a Göncölszekeret, de a Fiastyúkban is 7 a legfényesebb csillagainak száma és az Orion is hét csillagból áll össze. Az északi és déli féltekén is jól látható az Orion csillagkép​​ Magyarországról nézve a téli égbolt feltűnő alakzata, s még fényszennyezett területeken is jól látszik nemcsak a középső három csillag – az Orion öve – hanem mind a hét csillag.

Egyiptomban a tökéletesség és az örök élet szimbóluma volt. Apollónak szent száma a hetes. A szabad művészetek száma az ókorban nem más, mint 7. A hétnek ennyi napja van, 7 színe a szivárványnak,. A zenei hangsor hét hangból áll. A zsidó-keresztény kultúrkörben is rengeteg hetessel találkozunk: a hatnapos teremtés után a hetediken megpihent a Teremtő.

Hét bő és hét szűk esztendő, hét napig vonulnak a zsidók Jerikó falai körül. A hétágú gyertyatartó egyik legfontosabb szimbóluma a zsidóknak. Szűz Máriának hét fájdalma és hét öröme van és ugyanennyi ajándéka a Szentléleknek. Hét szentséget tart számon a kereszténység, 7 az irgalmasság cselekedeteinek valamint Krisztus utolsó szavainak száma.

Gyertyatartók, pecsétek és a harag edényeinek száma ugyancsak ennyi. A három isteni és négy sarkalatos erény összege ugyancsak hét, s ezekkel szemben a hét főbűn áll.

A Miatyánkban hét kívánság foglaltatik. A magyarságnál a hét vezér és hét törzs felel meg e motívumnak és a rengeteg népmese is hordozza a hetest (természetesen archetípusként vándormotívumként). Hetedhét ország, hétfejű sárkány, hétágú létra (itt is), hétágú korbács, hétszínvirág. A néphit szerint hétévenként megtisztul az elásott kincs. A szervezet sejtjei is megújulnak hétévente.

Az asztrológiában a hetes ugyanolyan nagy jelentőséggel bír,
mint amit felsoroltam.

A​​ hetedik égitest, a Szaturnusz pályájával függ össze a szám, mivel e bolygónk 28-29 év alatt tesz meg egy teljes kört, s ennek a negyede (ami fontos érintkezési pont bizonyos szabályszerűségek alapján) a hét év (7-7,5 év). A hétévenként bekövetkező krízisek ezzel hozhatók összefüggésbe.

Bárminek a kezdetétől számított 7- 14- 21- 28 évben lehet számítani egy-egy minőségi változást előkészítő periódusra, amelynek a kimenetele lehet egy megújulás, új kör kezdete magasabb szinten, vagy pedig szakadással indukált minőségi változás.

A legismertebb a házassági krízis (ezt a válási statisztikák fényesen igazolják, alátámasztják). De – mint említettem – mindennek a kezdetétől lehet számítani. Hosszú tanulmány, dohányzás vagy más szenvedély kezdete, sporttevékenység, szakmai folyamatok, gyereknevelés, bármilyen emberi viszony, betegség és így tovább.​

folytatjuk….

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069

Online tanfolymra jelentkezés itt