ÍRTA: GÁL JUDIT KARMAASZTROLÓGUS

8 – a Világmindenség rendje.

Emlegettem a bevezetőben a nyolcast a nyugati és keleti értelmezés eltéréseit kiemelve. A Jelképtár is keleti vonatkozásokkal kezdi, Visnu 8 karja, Siva 8 formája és a a buddhista Tan kerekének 8 küllő ​​és a szent lótusz szirmainak száma egyaránt a Világmindenség rendjét szimbolizálja.

A nyolcas a kozmikus egyensúly száma – vessük össze a nyolcadik nagy arkánummal a tarot-ban, amely különös módon az egyes értelmezéseknél keveredik ugyan a 11-es lappal, de mindig lényeges eleme az egyensúly. A Nagy Vénusz év ennyi idő (de a Vénusz asztrológiai száma mégsem 8, hanem 6).

A bibliai Noé-történetben nyolc lélek menekül meg. Krisztus – az ókeresztény felfogás szerint – a nyolcadik napon támadt fel, így az újjászületés száma is.

A nyolcszögletű tróntermek, sírépítmények, keresztelőmedencék is a világmindenség felépítését modellálják.​​Bár az előző részben, a hetesnél a​​ ciklikusság kapcsán hivatkoztam a Szaturnuszra, e​​ bolygónak a száma mégsem a hetes, hanem a nyolcas.

Ennek magyarázatát egyrészt magában a rendben (a Világmindenség rendjében) lehet keresni, hisz a karma rendező elvét megtestesítő bolygó és a rend szorosan összetartozik. Arról nem is beszélve, hogy a híres hetesek sokszor 7,5 évben realizálódnak, vagy közelítenek a nyolchoz is, hiszen a bolygók pályája nem annyira egyenletes, hogy ne lehetne eltérés az ilyen részletekben.

A nyolcas az európai jellegű numerológiában eléggé sötét színekkel ecsetelt szám, bár az anyagi vonatkozásait itt is kiemelik. Kínában egyenesen szerencseszámnak számít.​​
9 – tapasztalás, spirituális ciklus.

Háromszor három – a szent szám háromszorosa, megint kiemelt tényező keleten és nyugaton egyaránt.

A taoisták bambuszbotján kilenc csomó van, némely szibériai nép sámánlétrája sem hét, hanem kilencfokú és a Kalevalában sem hét, hanem kilenc égi és alvilági szféra, kilenc tenger és kilenc vár van.

Wotan (Odin) kilenc napig függött lábánál felakasztva egy szent fán, hogy megtudja a rúnák titkát. A görög Déméter istennő ennyi napig kereste lányát, körüljárva a világot.

Zeusztól kilenc múzsa született. A Bibliában az angyali karok száma 9. Az emberi magzat kihordásának ideje 9 hónap.​​


A​​ numerológiában​​ egytől kilencig játszanak szerepet a fő számok, egy numerológiai​​ ciklus vége a kilences.​​Asztrológiai szempontból​​ a kilencest igen kevesen tartják számon, holott legalább olyan fontos, mint a hetes. A​​ Holdcsomó​​​​ körének a fele​​ ugyanis és a nagyon régi – reinkarnációs – előzményekre rímelő, azokon alapuló ciklikusságoknál jelenik meg az ember életében. (Lásd még: 18, 28, 36-os számokat is)10 – egy ciklus vége, befejezettség.

A decimális számrendszerben alapszám. Máskülönben az első négy szám összege (1+2+3+4 = 10), s mint ilyen, egy ciklus végét, a befejezettséget szimbolizálja (kerek szám). Isten száma, mint​​ mindennek a kezdete és vége – az egyes és a nulla. Az egyiptomi tíz csapásban szerepel és a kabbalistáknál is fontos szám, amely a világban uralkodó minőségek összességét szimbolizálja.Asztrológiai szempontból sem érdektelen, jelenleg 10 égitesttel számolunk (Nap, Hold és 8 bolygó), a Szaturnusz pedig bizonyos viszonyítás szerint ilyen időintervallumban éri el előnyös kapcsolódását (trigonját), s így – különösen a szaturnuszi embereknél, Bakok, Vízöntők, I. házas Szaturnuszosok és más formában kiemelkedő Szaturnuszúak) életében a tíz (és öt) éves ciklikusság is megfigyelhető.12 – a Világmindenséget jelképezi,

amennyiben az idő három síkjának és a​​ tér négy égtájának szorzata.​​ A​​ mitológiákban: 12 fia van Kalevalának, ugyanennyi társa Odüsszeusznak, pásztora Romulusnak, s a germán Baldr istent ennyi bíró kíséri. Artúr király legendáriuma is 12 lovagról számol be.

A zsidó-keresztény mitológiában 12 törzse van Izraelnek, s a kis próféták valamint az apostolok száma is ugyanennyi. Jákobnak és Ézsaunak 12-12 fia van, 12 kapuja az Égi Jeruzsálemnek, az Égi Asszony koronáján ennyi a csillag és a kereszténység a tizenkettőt a győzedelmes egyház számának is tekinti, nem beszélve a 12 apostolról.

A népmesékben is fontos számként szerepel a három és a hét után. A bűvös tizenkettes​​ az Európai Unió zászlaján​​ is megjelenik, hiszen azon is egy tucat csillag van, a tagállamok változó számától függetlenül.​​


Az asztrológiában​​ 12 az Állatöv jegyeinek száma, s a két alap-kategóriának, az elemi (4 csoport) és minőségi (3 csoport) szorzata is. A Nagy Szerencse bolygója, a Jupiter ennyi év alatt tesz meg egy teljes kört.​​ a 12 alap-szám, a nap 24 órájának a fele, a hatvanas rendszer ötöde, s több ciklikusságot is ezzel számítunk.13 – Az európai jellegű kultúrában ez a baljós szám​​

(a keletiben az 1 + 3 = 4). A teljességhez,​​ a 12-höz csatlakozik még egy szám, s ez megbontja a harmóniát, ezért​​ feláldozandó, vagy ő okozza valaki halálát – gondolja ez a felfogás. Így a 13 maga a halál. Lásd a tarot-ban a 13 számú nagy arkánumot: halál és újjászületés.

Teszem hozzá, hogy a tizenhármas szám általában is a tizenkettő, egy lezárt ciklus után egy újnak a kezdete is egyben. Ettől is elég sokan tartanak. Ha töredékes marad az új ciklus, annak lehet az oka pusztán a rémület által okozott blokk.

Visszakanyarodva a 13-hoz, mint archetípushoz: Ozirisz testét Széth, a testvére 13 darabra tépte szét. Jézus és az apostolok együttes száma 13, melyből a tizenharmadik lehet Júdás, a halál okozója, vagy Jézus, az áldozat.


A​​ 28 napos holdhónapok közül a tizenharmadikat régen külön egységként kezelték​​ és a Nap halálnapjaként tartották számon.

Sok-sok​​ babonának​​ része vagy alapja a 13 szám.

Asztrológiai szempontból, a ciklikusságokat illetően nincs különösebb jelentősége, viszont a Plútónak és uralmi jegyének, a Skorpiónak a száma. Ezek a jelölők is – a Skorpióval analóg 8. házzal együtt – tartalmazzák a halál és újjászületés fontos motívumait, melyeket korántsem konkrét halálként értelmezünk, hanem valaminek a megszűnése és a (kitakarított) helyén egy újnak a keletkezéseként.14​​ – Az ősibb mitológiákból

nem szól a fáma ennek a számnak a jelentőségéről, pedig 2 x 7, vagyis a nagyonis fontos mágikus hetes szorzata. A kereszténységben viszont megjelenik: a kálvária stációinak és a segítő szenteknek száma ennyi.Asztrológiai szempontból​​ két, egymással szemben lévő jegyekben uralkodó égitesttel is összeköthető és mindkettő igen fontos. A Hold (a Rák uralkodója) és a Szaturnusz (Bak ura) megtett körének fele. Csak​​ a Holdnál​​ ez​​ napokban, a Szaturnusznál években​​ mérhető.


Emlékszünk a hetes szám jelentőségére? A hét nap is markáns ciklikusságot mutat, nemcsak a hét év, de nyilván kevésbé feltűnő mert gyakori, s ezért kisebb horderejű. A hetes és duplája, a tizennégy ugyancsak fordulópontot, krízispontot jelent.17 – ez az iszlámban a kilenc és​​ a nyolc összeadódásaként

funkcionál szent számként. (A 72.-vel együtt, ami a két szám szorzata). A szúfizmus szerint minden dolog formája 17. A napi ötszöri imádságnak 17 gesztusa van, s 17 társat avatott be Ali Mohamed tanaiba.


18 – ennek a számnak sincs archetípusos megfelelője,

viszont a 12 másfélszerese, s mint ilyen​​ asztrológiai szempontból fontos​​ a​​ Jupiter​​ másfél köreként. Minthogy e bolygó jelöli többek között a szellemi érést is, nem véletlen, hogy köreivel analóg a régebbi és újkeletű nagykorúsági határ. 24 év (két kör), 21 (egy és háromnegyed), illetve 18 (másfél).

A másik, s a mi szempontunkból rendkívül nagy jelentőségű vonatkozása a​​ Holdcsomó​​ 18-18,5 éves köre,​​ a reinkarnációs nyomok felszínre kerülésének és feldolgozásának-átalakításának egy-egy ciklusa, melynek végén (a Holdcsomó visszatérésekor) rendszerint „vizsgázunk” valamilyen formában. Ez tartalmazza a felkészülést, ismétlést, kimaradt részek pótlását és persze a megmérettetést. (Lásd még: a 9, 28, 36-os számokat is)21 –​​ háromszor hét, tehát a tökéletességet, isteni bölcsességet jelképezi.

A modern korban szerencseszámnak minősül.

Asztrológiai szempontból​​ nagyon fontos: a​​ Jupiter​​ körének egy és háromnegyede (12 év a Jupiter köre), egybeesik azzal, hogy a​​ Szaturnusz​​ 28 éves körének is háromnegyede. A hetesnél kellőképpen kiemeltem a Szaturnusz negyedeinek jelentőségét, ez éppúgy érvényes erre is, mint a többire.

S még egy bolygó haladásával van szinkronban: az​​ Uránusz​​ 84 éves körének a negyede ugyanis, amikor a hirtelen kitörő önállósulási törekvések, éles váltások jellemzik a fiatal emberek életét.


22​​ – ez is nevezetes szám,​​
a numerológiában mesterszámnak tekintik, bármit is jelentsen ez.
„A párszik szerint a Világmindenségben ennyi forma van. Az aveszta ennyi fejezetre oszlik.” A héber ábécé betűinek száma 22, s a kabala szerint ez is az univerzumot szimbolizálja. A tarot-ban ennyi nagy arkánum van, ami tulajdonképpen​​ 3 x 7 + 1. A Bolond (új kör, új kezdés) lapja egyes kártyákban nulla, másokban 22 számot visel.Egyébként​​ a matematika misztikája sem maradhat el​​ ennél a számnál, mert​​ a pi értéke jön ki, ha héttel osztjuk.24 – keleten az emberi erők​​ együttesének a száma.

A kaldeusok (ókori Babilónia) szerint a 12 északi és 12 déli csillag együttesen az Univerzum Bíráinak száma.

A Bibliában a papoknak 24 osztálya van és az Apokalipszisben 24 vén. A napnak a 24 órájáról már nem is beszélve. A 12 kétszereseként is és önállóan is fontos szám, régebben a nagykorúság kezdete volt, ami megfelel a szellemi érést (is) jelentő Jupiter két körének.28 – A holdciklus ideje 28 nap.​​

Az​​ asztrológiában négy nagyon fontos egységgel kapcsolódik össze. Az egyik természetesen a​​ Hold. A másik a sokszor emlegetett​​ Szaturnusz​​ a maga 28-29 éves körével. A harmadik a​​ Holdcsomó, amelynek másfél köre esik közel ehhez a számhoz. (18,5 + 9,25 = 27,75 év). A negyedik pedig a​​ Neptun​​ bolygónak egy jegyben tartózkodása, melynek kerekített ideje 14 év (13,8 év), s kétszerese a 28. Lásd még továbbá a 9, 18, 36-os számokat is)


33 Jézus földön tartózkodásának ideje.

Dante Isteni színjátéka 3 x 33 énekből, s benne minden terzina 3 x 11 = 33 szótagból áll.

Az asztrológiában​​ is megvan a 33 jelentősége – akár a „krisztusi kor” kifejezéssel összhangban is. Egy bizonyos, ritkán, kevesek által használt prognózis-módszerrel, a​​ Glahn-körrel függ össze, melynek ismertetését persze itt kénytelen vagyok mellőzni. Ebben az életkorban lép mindenesetre a Glahn-kör a 8. – „halál”-házba, ami szimbolikus halál persze, hiszen mint az önnevelés területe, ez a ház tartalmazza a személyiség egyes részeinek „halálát” és egyben az újjászületést.


36 – a kozmikus Összesség:​​

megháromszorozott 12, föld, ég és ember együttese.​​

Asztrológiai szempontból​​ ennyi a Jupiter három köre, ennyi idős kor körül (36-37) tér vissza másodszor a Holdcsomó a születéskor elfoglalt helyéhez, ekkor kezdődik a pszichológiában életközepi, az asztrológiában 40 éves krízisnek nevezett hosszabb szakasz, melynek rendkívül élénk megnyilvánulási formái vannak. Az úgynevezett quintil fényszögekből az első 36 fok (lásd a 72 számnál).


40 –​​ a​​ várakozás és felkészülés száma.

Rengeteg vonatkozása van, főleg a zsidó-keresztény kultúrkörben. A bibliamagyarázók szerint Isten ilyen időintervallumú ciklusokban avatkozik bele a világ történéseibe: az özönvíz 40 napig tartott, ennyi napot töltöttek Izrael gyermekei a sivatagban, a Jónás történetben Ninive elpusztítását is 40 nappal halasztotta el. Dávid, Saul és Salamon 40 évig uralkodott. Mózes működése szintén 40 év. Mária megtisztulásának, Jézus böjtölésének ideje 40 nap, sőt: Krisztus halála után 40 nappal szállt a mennyekbe.​​

Eredete állítólag az, hogy​​ a Nap 40 napra homályosítja el az ekliptika (Nappálya) csillagait, amelyek előtt éppen elhalad.​​

A (magyar) népi hiedelmek közül a Medárd naphoz kapcsolódik a szám: „Medárd napkor hogyha esik, negyven napig mindig esik”. S van még más, sajátos megjelenési formája is, mint például az Ali baba és a 40 rabló (cseppet sem a zsidó-keresztény kultúrkörből, vagy ki tudja).

Asztrológiai szempontból​​ az életközepi krízist éppenséggel 40 éves krízisnek emlegetjük (lásd az előző, 36-os számnál), annál inkább, mert ez a közepe a 36-tól 45-ig tartó periódusnak. Körülbelül 41 éves korban éri el a Neptun saját pályájának negyedpontját (a születéskor elfoglalt helyéhez képest) és 42 az Uránusz szembenállásának ideje.

A 40 ezen felül azért is fontos szám, mert a két ellenlábas óriásbolygó, a Jupiter és Szaturnusz együttállásának duplája.

20 évenként éri be a Jupiter a Szaturnuszt, s ez a periodicitás is jelent érést, érlelődést, nem elsősorban az egyéni életben, hanem inkább az általános fejlődésben.

Kétszerese- háromszorosa- négyszerese ugyancsak fontos.
60 – az egyiptomiak szent száma:​​

a krokodil ennyi nap alatt ennyi tojást rak és ennyi nap alatt kelti ki őket, 60 évig él, 60 foga van és évente 60 napot visszahúzódva tölt.​​

Asztrológiai szempontból a 60​​ többszörösen is kiemelt szám. Az imént láttuk, hogy a húszas háromszorosa, de legalább ilyen fontos, hogy a harmincas kétszerese. 28-30 év ugyanis a Szaturnusz pályája, s pozíció ismétlődése, például a születéskor elfoglalt helyzetéhez képest.

A 60 év körüli életkor a Szaturnusz második visszatérésének ideje, így a spirituális fejlődés igen fontos állomása. És még egy lényeges vonatkozásban megjelenik itt a Szaturnusz. Bizonyos életkorok bizonyos bolygók uralma alá tartoznak és a Szaturnusz 60 éves kortól veszi át a vezetést. Mindezeken felül krízis-menetrendünkben a 60 év az az egyetlen életkor, amikor két bolygó, méghozzá a két nagy ellenlábas, a Jupiter és a Szaturnusz visszatérése egybeesik, csak a Jupiternek ez az ötödik köre, a Szaturnusznak pedig a második.​​


70 – bibliai szám​​ ez is,

akár a 40. A babiloni fogság idején ennyi évig égett az áldozati tűz a víz alatt. Maga a fogság is 70 évig tartott. Jónás és​​ Jeroboám​​ ennyi fiat nemzett, Jézus 70 hirdetőt választott az apostolok mellé.72 – az iszlámban szent szám (8 x 9), amint a 17-nél is láthattunk. Fiziológiai szempontból is nevezetes: a pulzus „normál” értéke, s az emberi élet optimumát is van, ahol ilyen korban határozzák meg. A széles körben nevezetes valódi és szimbolikus jelentőségű három nap óráinak száma (3 x 24 = 72). Keleten ugyancsak kitüntetett mennyiség.​​

Az asztrológiában is rendkívül fontos érték. A Jupiter hat köre ennyi időt tesz ki (A Jupiter pályája 12 év, 6 x 12 = 72). Ha a kör 360 fokát elosztjuk 5-tel, 72-t kapunk. Ennek fele, másfélszerese és kétszerese bizonyos fajta bolygókapcsolódásoknál (quintil fényszögeknél) jelentős. De a 72 talán a​​ Nagy Napciklus​​ egységeként a legfontosabb.

Ez egy 25920 éves periódus, ami egy úgynevezett Világévet jelent. Egy világhónapja: 2160 év és​​ egy világnapja 72. Ennyi földi év alatt tesz meg egy fokot ugyanis a Tavaszpont az ekliptikán hátrálva. (A Nagy Napciklus elméletének és tartalmának leírását többek között Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című munkájának utolsó fejezete tartalmazza.)


77 – a misztikus hetes​​ megduplázása,

a népmesék kedvenc száma: hetvenhét ágú fán hetvenhét varjú vagy holló ül; hetvenhétfelé vágott vagy szakadt ellenség; hetvenhét ráncú szoknya; hetvenhét lépcsőfok vagy létrafok s így tovább. Ráolvasásokban is felbukkan: ennyiféle bajt űznek el velük.


100 –​​ 10 x 10 – a tízes számrendszer alapszámának négyzete, fontos határkő mennyiségi növekedésnél. Szólások áttekinthetetlen tömege tartalmazza ezt a kerek számot a ´sok´ kifejezésére.​​

Asztrológiai szempontból is van jelentősége, annak ellenére, hogy minden másban számolunk, főként a tizenkettes számrendszerben, csak – némi túlzással persze – a tízesben nem. Egy ritkán, kevesek által használt, ám nagyon frappáns prognózis módszer, a Glahn-életkör (lásd még a 33-as számnál is) 100 éves intervallumban értelmezi a horoszkópot.

108​​ – a 36, 72 sorába tartozó,​​ keleten, az indiai kultúrában, hinduizmusban, buddhizmusban különösen kiemelt,​​ szent szám, amely a végtelenséget jelképezi. Isteneik neveinek, szanszkrit művek verseinek száma. 108 szemből áll a mala, az indiai imafüzér, ennyiszer mondják el a mantrákat.

Asztrológiai szempontból​​ a quintil fényszögek sorába tartozik (lásd a 72-nél).144 – a matematikában is nevezetes szám,

15 ​​ másik számmal osztható. (14 – ha önmagát kihagyjuk) A 12 hatványa. Régen a nagytucat mennyisége. Más szempontból mágikus-misztikus számnak minősül, s nemcsak bibliai szereplése miatt. A maják időszámításának egyik fontos alapszáma, a keleti kultúrákban a 36-72-108-as sor záró mennyisége.

A legközismertebb persze mégiscsak a János jelenéseiben szereplő, eredetileg: megpecsételt, kiválasztott 144000 szűz férfi. Ezt a számot és a hozzá kapcsolódó egyéb kritériumokat aztán bőséges magyarázattal látták és látják el, hovatovább már nem csak férfi, nem csak szűz, s persze nem is csak 144000 a kiválasztottak populációja, akik hivatottak túlélni az Armageddont.

Az asztrológiában az úgynevezett​​ quintil fényszögek közé tartozik,
amikor két égitest 144 fok távolságra helyezkedik el egymástól a horoszkópkör ívén. (Lásd még a 72 számnál.)


666 –​​ egyértelműen a Jelenések könyvéből vált nevezetessé,

bár matematikailag is érdekes szám. Mégis: a fenevad vagy/és az ember (egy ember) száma a Bibliában. A János jelenései még a többi szöveghez képest is elég homályos, ezen belül pedig egyik csúcspontja ennek a szegény 666-osnak az értelmezése. Önmagában véve a hatos és annak megháromszorozása szerencsés kellene, hogy legyen, hiszen a hatos a teremtés száma, a hármas pedig a tökéletességé.


1000 – A száznak a „nagy testvére”, hozzá hasonlóan mérföldkő és a ´sok´ szinonimája. Ilyen értelemben használjuk szimbólumként.

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069

Online tanfolymra jelentkezés itt