A Plútó – teljesen függetlenül attól, hogy egy csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó titulusától – egyre inkább előtérbe kerül, mint mundán (szélesebb rétegeket, vagy egyenesen az egész Földet érintő) sorsbolygó.

Természetesen a Szaturnusznak is megmarad a sorsbolygó szerepe, de a Plútó globalizált világunkban lényegénél fogva felzárkózik mellé, némely esetben pedig már meg is előzte, illetve a továbbiakban is meg-megelőzi.

A Plútónak ugyanis a legfőbb jelentéstartalmai közé tartoznak a láncreakció-szerű folyamatok, a dimenzionálás, tömeghatás, transzformálás, rombolás és építés, a struktúrák lebontása-gyökeres átalakítása. Mindezt a maga könyörtelen erejével támogatja (indukálja, jelzi). És nincs visszaút, ha egyszer elindult egy folyamat, nem torpan meg, hanem menetel előre, még ha közben ki is derül, hogy az új sem sokkal jobb, mint a régi, de mégiscsak más. Aztán majd az újat is éppúgy le lehet bontani, ahogyan az az elődjével történt.

Amikor a Plútó jegyet vált, szemmel láthatóan megváltoznak az össztársadalmat érintő jelenségek. Van, amikor szoros párhuzamosságban a jegyváltás idejével, s van, amikor kissé elmosódottabban, de olyankor is jól tetten érhető módon. A Plútónak a jegyekben történő haladásánál mindig figyelembe kell venni a bolygó alaptermészetét, s ennek értelmében a rombolás és építés tendenciáit, azokban a tartalmakban, amiket a jegy hordoz.



A Vízöntő Plútó következő érájáról nyilván nem lehetnek gyakorlati tapasztalataink, csak hipotéziseink.

Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, vajon mi várható a jövőben, érdemes visszatekinteni a múltba a régebbi Vízöntő-Plútós korokba. Az analógia mindig megvonható, azonban sohasem azonos a megvalósulás, hiszen jelentős változás történik minden 250 esztendő elteltével a kozmikus- társadalmi- gazdasági- környezeti- és – nagyon nem utolsó sorban – a spirituális viszonyokban. Ehhez csatlakozik, hogy az is lényeges, hogy a két másik transzcendens (transzszaturnális, újkori, generációs) bolygó, az Uránusz és Neptun éppen hol, milyen jegyben jár, hiszen nagyon fontos variációs lehetőség rejlik ebben is.


Nézzük meg közelebbről, hogy mi várható a Vízöntő-Plútó időszakában?

  • 2023.03.23. – vissza a Bakba
  • 2023.06.13. Ismét Vízöntő
  • 2024.01.20. – vissza a Bakba
  • 2024.09.01. Vízöntőbe újra és ott is marad
  • 2024.11.19-től 2043.03.08-ig, amikor első váltásnál a Halakba lép.


Közben az Uránusz a Bikától az Oroszlánig, a Neptun a Halaktól a Bikáig közlekedik.

A Plútó és a Vízöntő egyaránt tartalmaz feltűnő, radikális,

vagy/és váratlan fordulatokra utaló elemeket, így együtt különösen elvi, ideológiai kérdésekben.
A nagypolitikában (és a kicsiben is) a hatalmi átrendeződés, majd gyakran:

visszarendeződés, újrarendeződés garantáltan bekövetkezik, többek között az egyház és a helyi állami viszonyok között, másfelől pedig a gazdasági dominanciát megszerzett államok között, valamint egyes csoportok és a helyi hatalom között.


A Plútó duális természetű,

tehát a hatalom megragadásánál a kettős uralmi pozíciókra is lehet számítani, továbbá némelykor belső vagy külső kényszer hatására az uralmi pozícióról történő lemondásra. Ha szükséges, az erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza a résztevők, hiszen a Plútó is harcos bolygó, a Vízöntő meg anarchista és mindkettő fanatikus.

Emellett valamennyi fontosabb mozzanatnál bizonyára megjelenik az igazság, igazságtétel, egyenlőségre törekvés motívuma, mégpedig hatalmas és – tetszik, nem tetszik – kötelező erővel. Hogy mikor és hol, milyen hatékonysággal, az nyitott kérdés egyelőre.


Az úgynevezett fejlődő országok
és fejlett technológiájú országok közötti, már a 20. század utolsó harmadában megkezdődött észak-dél konfliktus felé tolódás bizonyára újra megmutatja magát, illetve felerősödik.

A forradalmi jellegű megmozdulásokat külön is kötelező megemlíteni (lásd a múltban közülük a legjelentősebbet, a nagy francia forradalmat). Ezek politikai, szociális, technikai jelleggel egyaránt átszíneződhetnek.

Akár a szelíd, akár a radikális formát tekintjük, az átrendeződések, forradalmi megmozdulások hátterében szinte mindig meghúzódhat a modernizálás, újítás motívuma is a szociális igazságtalanságok eltörlésére, kiegyenlítésére törekvő szándék mögött, mellett.

A Vízöntő jellemzését tekintve persze elsődleges a demokrácia, liberalizmus elveinek érvényesítése valamilyen gyakorlati formában (Plútó), méghozzá minél szélesebb tömegek számára. Éppen ezért fontos lesz az edukáció, a tudatformálás, egyidejűleg felülről és alulról induló kezdeményezésekkel (skandináv példa). A szubjektív indíttatású, egyéni igények (Plútó) együtt kell, hogy működjenek a közösségi igényekkel (Vízöntő) ahhoz, hogy optimális, tartós és valóságos eredmények szülessenek.


Külön figyelmet kell szentelni a nők helyzetére és annak már jókor megindult és most felerősödő változásaira a Vízöntő-Plútó kapcsán.

A Vízöntő az egyik olyan jegy, akinek nem számít mentális-pszichés szempontból, hogy férfi vagy női testbe születik-e valaki – úgy a szabadság, egyenlőség, testvériség szellemében, mint abban a megközelítésben, hogy az intellektus, szellemi teljesítmény sokkal fontosabb. Ez tehát az elvi alapja annak, hogy ideje a férfi-nő viszonyok radikális rendezésének. A Plútó pedig hatalmas akaratérvényesítési potenciáljával, bátorságával keresztülviszi az elvekkel alátámasztott elképzeléseket.

A múltbeli Vízöntő-Plútós szakaszokat

igen jelentős művészeti-tudományos-technikai, egyszóval élénk szellemi tevékenység jellemzi, amint azt a kombinációtól teljes joggal el lehet várni. Dinamikus, sőt: forradalmi tudományos, művészeti élet várható, melynek folyamán jellemző lesz a (maradék?) tabuk megdöntése, újítások bevezetése.

A láncreakciószerű folyamatok (Plútó) nyilván ezen a területen is érvényesülnek, egy felismerés, felfedezés rengeteg újabb eseményt indukálhat. (Lásd például az elektromosság felfedezését és gyakorlati felhasználását.) A mi korunkban, amikor az információs- technológiai robbanás már eleve végbement, nyilván soha nem látott mértékben fejlődhetnek fel az említett területeken is a folyamatok, elképesztő alkotásokkal és találmányokkal, s azok tömeges alkalmazásával.

A vázolt lehetséges jövőbeni megnyilvánulása a Vízöntő-Plútónak

olyan, már-már idealisztikus viszonyokat feltételez, amelyekben töretlen lendülettel és emelkedett szellemben fejlődhetnek ki a folyamatok. Természetesen számolni kell az emberi természettel és a jelenlegi – bármennyire nem kedvelem a kifejezést – spirituális fejlettségi viszonyokkal. S ekkor máris számtalan akadály dereng fel az elméleti és gyakorlati megvalósulás útjában, számtalan kérdés merül fel.


A néhány legjelentősebb az, hogy vajon tart-e ott az emberiség, hogy (végre) magáévá tudná tenni a szabadság, egyenlőség, testvériség (valódi) eszményeit és azokat a mindennapi életbe beépítve képes-e visszafogni az önzést, mohóságot, alantas indulatokat, a másokkal és a jövővel szemben tanúsított közönyt? Képes-e kezelni a kivívott szabadságot, felfogja-e annak felelősségét? Egyéni és kollektív szinten ezeknek a kérdésnek a megválaszolásához oktat majd bennünket – nem kevéssé – a Vízöntő-Plútó.

Gál Judit